چيلر

براي باز شدن تصوير روي آن كليك كنيد.

چيلر 2 تن چيلر 3 تن چيلر 4 تن
چيلر 2 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-2.3 8 kw 6 آمپر R22 فريون 11 gal
  توان 2.3 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 1
کندانسور هوایی توان فن 230 w
  قطر فن 400 mm
  توان 0.5 hp
پمپ دبي 5.5 gpm
  هد 24
  ارتفاع 1240 mm
ابعاد عرض 650 mm
  طول 850 mm
چيلر 3 تن
مدل ظرفیت سرمایش جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-3 10 KW 8 آمپر R22 فريون 11 gal
  توان 3 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 1
کندانسور هوایی توان فن 230 w
  قطر فن 400 mm
  توان 0.5 hp
پمپ دبي 5.5 gpm
  هد 24
  ارتفاع 1240 mm
ابعاد عرض 650 mm
  طول 850 mm
چيلر 4 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-4 14 كيلووات 11 آمپر R22 فريون 15 gal
  توان 4 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 1
کندانسور هوایی توان فن 330 w
  قطر فن 500 mm
  توان 1 hp
پمپ دبي 13 gpm
  هد 32
  ارتفاع 1290 mm
ابعاد عرض 750 mm
  طول 1000 mm
چيلر 5 تن چيلر 8 تن چيلر 10 تن
چيلر 5 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-5 17 كيلووات 14 آمپر R22 فريون 24 gal
  توان 5 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 2
کندانسور هوایی توان فن 230 w
  قطر فن 400 mm
  توان 1 hp
پمپ دبي 13 gpm
  هد 32 m
  ارتفاع 1480 mm
ابعاد عرض 800 mm
  طول 1120 mm
چيلر 8 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-8.3 26 كيلووات 21 آمپر R22 فريون 30 gal
  توان 8 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 2
کندانسور هوایی توان فن 330 w
  قطر فن 500 mm
  توان 2 hp
پمپ دبي 10.5 gpm
  هد 52
  ارتفاع 1540 mm
ابعاد عرض 900 mm
  طول 1250 mm
چيلر 10 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-10 35 كيلووات 25 آمپر R22 فريون 32 gal
  توان 10 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 2
کندانسور هوایی توان فن 330 w
  قطر فن 500 mm
  توان 2 hp
پمپ دبي 10.5 gpm
  هد 52
  ارتفاع 1690 mm
ابعاد عرض 1000 mm
  طول 1350 mm
چيلر 15 تن چيلر 20 تن چيلر 25 تن
چيلر 15 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-15 52 كيلووات 38 آمپر R22 فريون 53 gal
  توان 15 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 3
کندانسور هوایی توان فن 330 w
  قطر فن 500 mm
  توان 3 hp
پمپ دبي 79 gpm
  هد 28
  ارتفاع 1760 mm
ابعاد عرض 1000 mm
  طول 2000 mm
چيلر 20 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-20 70 كيلووات 48 آمپر R22 فريون 100 gal
  توان 10 hp
كمپرسور تعداد 2
  نوع H
  تعداد فن 4
کندانسور هوایی توان فن 330 w
  قطر فن 500 mm
  توان 3 hp
پمپ دبي 79 gpm
  هد 28
  ارتفاع 1760 mm
ابعاد عرض 1000 mm
  طول 2500 mm
چيلر 25 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-25 87 كيلووات 60 آمپر R22 فريون 180 gal
  توان 13 hp
كمپرسور تعداد 2
  نوع H
  تعداد فن 6
کندانسور هوایی توان فن 330 w
  قطر فن 500 mm
  توان 3 hp
پمپ دبي 79 gpm
  هد 28
  ارتفاع 2160 mm
ابعاد عرض 1400 mm
  طول 2000 mm
چيلر 30 تن چيلر 60 تن چيلر 100 تن
چيلر 30 تن
مدل ظرفيت جريان مصرفي مبرد حجم مخزن
HCH-30 104 كيلووات 70 آمپر R22 فريون 180 gal
  توان 30 hp
كمپرسور تعداد 1
  نوع H
  تعداد فن 6
کندانسور هوایی توان فن 330 w
  قطر فن 500 mm
  توان 3 hp
پمپ دبي 79 gpm
  هد 28
  ارتفاع 2160 mm
ابعاد عرض 1400 mm
  طول 2000 mm
چيلر 60 تن
طبق سفارش
  ارتفاع 2300 mm
ابعاد عرض 2000 mm
  طول 2400 mm
چيلر 100 تن
طبق سفارش مشتري